Verohallinnon ohje: luonnollisen henkilön osakeyhtiöstä nostaman osakaslainan verotus

Osakeyhtiölaissa osakeyhtiön lähipiiriin kuuluvalle henkilölle annetusta rahalainasta käy-tetään nimitystä lähipiirilaina. Lähipiirilaina ei sisälly osakeyhtiölain (OYL) 13 luvussa lue-teltuihin varojenjakotapoihin. Lähipiirille annettujen lainojen yhtiöoikeudellinen hyväksyt-tävyys arvioidaan siksi osakeyhtiölain yleisten periaatteiden nojalla. Lähipiirilainoihin liittyy aina velvollisuus maksaa laina takaisin osakeyhtiölle.

Tuloverolaissa (TVL) osakkeenomistajan tai hänen perheenjäsenensä osakeyhtiöstä nos-tamasta rahalainasta käytetään termiä osakaslaina. Osakaslaina luetaan laissa mainittu-jen edellytysten täyttyessä luonnollisen henkilön veronalaiseksi pääomatuloksi. Kyseistä säännöstä sovelletaan 3.4.1998 tai sen jälkeen osakeyhtiöstä nostettuihin osakaslainoi-hin.

Luonnollinen henkilö voi vähentää pääomatulona verotetun osakaslainan takaisinmaksun pääomatuloistaan tulonhankkimismenona. Takaisinmaksu on vähennyskelpoinen siltä osin, kun lainansaaja on maksanut lainaa takaisin viimeistään viidentenä vuonna lainan nostamisvuoden jälkeen. Siviilioikeudellisesti velkasuhde ei lakkaa, vaikka lainaa ei mak-settaisi takaisin viiden vuoden kuluessa sen nostamista. TVL:n säännöksessä mainitun aikarajan jälkeen takaisinmaksu ei kuitenkaan enää ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

TVL:n edellytykset täyttävän osakaslainan pääoma luetaan kokonaisuudessaan lainan-saajan veronalaiseksi pääomatuloksi. Osakaslaina on TVL:n mukaan luonnollisen henki-lön veronalaista pääomatuloa, jos lainansaaja tai hänen perheenjäsenensä omistavat yh-dessä tai erikseen vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Omistusosuus lasketaan lainansaajan verovuoden lopun (31.12.) tilanteen mukaan.

Pääomatuloksi luetaan ainoastaan verovuonna nostetut rahalainat siltä osin, kun niitä ei ole verovuoden päättyessä maksettu takaisin. Osakaslainaa ei siis voida verottaa lainan-saajan pääomatulona pelkästään lainapäätöksen perusteella, jos osakaslainaa ei ole nos-tettu. Osakaslainaa ei veroteta pääomatulona myöskään silloin, kun osakaslaina on mak-settu takaisin ennen sen nostovuoden päättymistä. Osakaslainana voidaan pitää tavan-omaisen rahalainan lisäksi myös esimerkiksi kauppahintavelkaa, joka on syntynyt yhtiön myydessä omaisuuttaan osakkeenomistajalle tavanomaista pidemmällä maksuajalla tai muutoin olennaisesti tavanomaisesta poikkeavin sopimusehdoin.

Pääomatulona verotettavasta osakaslainasta ei tarvitse periä korkoa. Perimättä jätettyä korkoa ei katsota verotusmenettelystä annetun lain nojalla peitellyksi osingoksi.

Lähde: www.vero.fi