Asunto- ja kiinteistökauppariidat

Elämämme tärkein kauppa

Asunto- tai kiinteistökauppa on rahassa mitattuna ja muutoinkin useimmille meistä elämämme suurin kauppa. Siksi asuntokauppaan kannattaa suhtautua asiaan kuuluvalla vakavuudella riippumatta siitä, onko kaupan myyvänä vai ostavana osapuolena.

Virhe

Asunnossa on virhe, jos

  • se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun;
  • se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta;
  • myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita kyseinen seikka asunnon ennakkotarkastuksessa tai
  • se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat.

Muun kuin myyjän antamat tiedot

Myyjän vastuusta ennen kaupantekoa annetuista tai antamatta jätetyistä tiedoista sovelletaan myös, kun tiedot on antanut myyjän toimeksiannosta kaupan välittäjänä toiminut kiinteistönvälitysliike tai, kun myyjän tai hänen edustajansa antamat tiedot sisältyvät isännöitsijätodistukseen.

Asunnon ennakkotarkastus

Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut asunnon tai ilman hyväksyttävää syytä jättänyt käyttämättä myyjän tarjoaman tilaisuuden asunnon tarkastamiseen, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita tarkastuksessa.

Virheilmoitus

Ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Hinnanalennus vai kaupan purku ja vahingonkorvaus

Ostajalla on oikeus

  • virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuulliseen hinnan- alennukseen;
  • purkaa kauppa, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena;
  • korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii asunnon virheen vuoksi, jollei myyjä osoita, ettei virhe johdu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Ota ajoissa yhteyttä meihin. Kartoitamme tilanteen perehtymällä asiakirjoihin ja annamme oikeudellisen arvion tapauksestanne veloituksetta.