Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus: Ravintoloille korvauksia koronapandemian aiheuttamista tulonmenetyksistä kesäkuun alusta lukien

FINEn Vakuutuslautakunta on antanut ratkaisusuosituksen asiassa, joka koskee koronavirusepidemian yrityksille aiheuttamien rahallisten menetysten korvattavuutta keskeytysvakuutuksesta. Kyseessä on Pohjola Vakuutus Oy:n myöntämiä vakuutuksia koskeva ennakkoratkaisu, jossa on käsitelty kysymystä siitä, miten korvaukseen oikeuttavan epidemiavahingon määrittelevää vakuutusehtoa pitää tulkita.

Asiaa koskevien yhteydenottojen lukuisuuden takia FINE otti muutamia tapauksia käsiteltäväksi Vakuutuslautakuntaan ennakkoratkaisumenettelyssä. Kyseessä ei ole pelkkä sopimusehtojen muodollinen tulkinta. Vakuutuslautakunnan ratkaisussa huomioidaan viranomaismääräysten muuttuminen epidemian eri ajankohtina ja niiden vaikutukset siihen mitä keskeytysvakuutuksesta korvataan.

Vakuutusehdossa on mainittu ne lait, kuten tartuntatautilaki, joissa on määritelty ne sallitut liiketoimintaan kohdistuvat rajoitustoimenpiteet, joiden varalta vakuutus on myönnetty. Muusta lainsäädännöstä seuranneet mahdolliset rajoitukset ja viranomaistoimet eivät ole kuuluneet keskeytysvakuutuksen piiriin, vaikka näiden rajoitusten alkusyy sinänsä olisikin ollut COVID-19 epidemia.

Siltä osin kuin ravitsemisliikkeisiin kohdistetut viranomaisrajoitukset ovat 1.6.2020 alkaen perustuneet tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain nojalla annettuihin asetuksiin ja määräyksiin, Vakuutuslautakunta on katsonut näistä viranomaismääräyksistä johtuvan liiketoiminnan supistumisen keskeytysvakuutuksesta korvattavaksi epidemiakeskeytysvahingoksi.

Sen sijaan aikaa 4.4. – 31.5.2020 koskeneet viranomaismääräykset ravintoloiden sulkemisesta eivät oikeuta vakuutuskorvauksen saamiseen epidemiakeskeytysvahinkona. Määräykset eivät ole perustuneet vakuutusehdossa korvausperusteeksi asetettuun tartuntatautilakiin, vaan majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun lain väliaikaiseen muutokseen ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen.

Myöskään sellainen liiketoiminnan supistuminen, joka on seurannut epidemiasta johtuvien viranomaisohjeiden aiheuttamasta asiakaskäyttäytymisen muuttumisesta, esimerkiksi kun asiakkaat eivät oman tilanteensa vuoksi voi tai uskalla käyttää palveluja, kuten tulla ravintolaan, ei oikeuta vakuutuskorvaukseen.

Vakuutuslautakunnan ratkaisut ovat suosituksia. Seuraavaksi asia on Pohjola Vakuutuksen käsittelyssä ja vakuutuslautalunta odottaa vakuutusyhtiön kantaa asiaan. Ratkaisut on julkaistu ratkaisutietokannassa, www.fine.fi.

Lähde: www.fine.fi