Uusi rahankeräyslaki voimaan maaliskuun alusta

Uusi rahankeräyslaki sujuvoittaa keräyksiä merkittävästi. Uuden lain myötä rahankeräys-luvat myönnetään aina toistaiseksi voimassa olevina. Uusi laki mahdollistaa myös ilmoi-tuksenvaraisesti järjestettävät pienimuotoiset kansalaiskeräykset (pienkeräykset). Rahan-keräyksen järjestämisen edellytyksenä on jatkossa joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä. Rahankeräyslaissa säädetään eräistä lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä rahankeräyksistä, joihin ei tarvitse hakea lupaa tai joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Uusi laki valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana sisä-ministeriö kuuli kansalaisjärjestöjä, kansalaisaktiiveja ja muita sidosryhmiä ministeriön järjestämissä kuulemistilaisuuksissa, työpajoissa, verkkokyselyn ja lausuntokierroksen avulla.

Vaihtoehtoina jatkuva rahankeräyslupa tai kertaluontoinen pienkeräys

Hakuprosessia kevennetään huomattavasti nykyisestä. Myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti keräyksen järjestäjän toiminnan tarkoituksen ja keräystarkoituksen yleis-hyödyllisyys. Rahankeräysluvan haltijan tulee tehdä vuosittain Poliisihallitukselle ilmoitus rahankeräysten järjestämisestä, keräystuotosta ja tuoton käyttämisestä sekä vuosisuunni-telma tulevista rahankeräyksistä.

Kertaluontoisen pienkeräyksen järjestämisestä riittää ilmoitus poliisilaitokselle. Pienke-räyksen järjestäjältä ei edellytetä toiminnan tarkoituksen yleishyödyllisyyttä, ja keräyksen voi järjestää muuhunkin kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen, ei kuitenkaan elinkeinotoi-minnan tukemiseen tai oikeushenkilön varallisuuden kartuttamiseen. Pienkeräyksen tuotto saa olla korkeintaan 10 000 euroa ja se saa kestää enintään kolme kuukautta.

Lähde: www.valtioneuvosto.fi