Rintaperillisen lakiosan suorittamisesta rahana

Hyväkseni on tehty testamentti. Voinko testamentin saajana suorittaa rintaperillisen lakiosan rahana?

Lakiosaa koskevat määräykset löytyvät perintökaaren (PK) 7 luvusta. Mainitun luvun 1 §:n mukaan lakiosalla tarkoitetaan rintaperillisen (= perittävän lapsen) ja tämän jälkeläisen oikeutta perittävän jälkeen. Lakiosa on puolet lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta.
PK 7:2:n mukaan lakiosaa määrättäessä tulee ottaa huomioon ne, jotka perittävä on tehnyt perinnöttömäksi. PK 7:5,1:n mukaan testamentti on tehoton siltä osin kuin se estää perillistä saamasta lakiosaansa.

Esimerkiksi A:lta, joka on testamentannut koko omaisuutensa B:lle, jää kolme rintaperillistä C, D ja E. Lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan heidän perintöosansa olisi 1/3-1/3-1/3. Koska lakiosa on puolet perintöosasta, muodostuu lakiosan suuruudeksi 1/6-1/6-1/6 (1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2 perittävän jäämistöstä). Mikäli jäämistön arvo olisi esimerkiksi 120.000 euroa, muodostuisi C:n, D:n ja E:n lakiosan suuruudeksi 20.000 euroa/perillinen.

Voimassaolevan lain mukaan tulee testamentin saajan oikeudesta suorittaa lakiosa rahana olla ehto testamentissa. Tämä on eräissä tapauksissa tarpeettomasti estänyt testamentin tekijän tarkoituksen toteuttamisen. Näin on saattanut käydä esimerkiksi siitä syystä, ettei ehdon mainitsemisen tarpeellisuutta ole tiedetty testamenttia laadittaessa. Ehto on saatettu jättää ottamatta testamenttiin myös sen vuoksi, että testamentin tekijällä ei testamenttia laatiessaan ollut aihetta olettaa testamentin tulevan loukkaamaan lakiosaa (HE 77 – 2000 vp).

PK 7:5 onkin em. syistä muutettu. Muutoksen mukaan testamentin saaja voi suorittaa lakiosaan oikeutetulle perilliselle lakiosaa vastaavan tai siitä puuttuvan määrän rahana siinäkin tapauksessa, ettei testamenttiin ole otettu tätä koskevaa ehtoa. Perittävä voi kuitenkin niin halutessaan testamentissaan määrätä, ettei testamentin saajalla ole oikeutta saada suoritustaan rahana.
Muutos tulee voimaan 1.2.2003. Mikäli perittävä on kuollut ennen lain voimaantuloa, on sovellettava tällä hetkellä vielä voimassaolevaa lakia.

Muistathan vielä, että PK 7:5,3 mukaan perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen ilmoittamalla lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu tiedoksi perilliselle.