Osituksen kohtuullistamisesta

Mitä tarkoitetaan osituksen kohtuullistamisella?

Avioeron ollessa vireillä taikka kun avioliitto on purkautunut, tulee toisen puolison vaatimuksesta toimittaa puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden ositus. Tällöin puolisoiden aviovarallisuuden säästö puolitetaan avioliittolain ositusta koskevia säännöksiä noudattaen.

Osituksen sovittelulla tarkoitetaan menettelyä, jolla poiketaan em. pääsäännön mukaisesta puolittamisperiaatteesta.

Sovittelun voi tulla kyseeseen silloin, kun ositus muutoin johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen taikka siihen, että toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista etua. Tällöin tulee ottaa huomioon avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi.

Ositusta soviteltaessa voidaan määrätä, ettei puoliso saa avio-oikeuden nojalla toisen puolison omaisuutta, vaikkei heillä olisikaan avioehtosopimusta. Päinvastaisessa tilanteessa voidaan määrätä, että omaisuus, johon toisella puolisolla ei avioehtosopimuksen nojalla ole avio-oikeutta, on omaisuutta, johon toisella puolisolla on avio-oikeus.

Lain esitöissä on todettu muun muassa, että avioehtosopimuksen syrjäyttäminen saattaisi tulla kysymykseen erityisesti silloin, kun se on tarpeen asunnon ja taloudellisen perusturvan järjestämiseksi vähävaraiselle puolisolle pitkäaikaisen avioliiton purkauduttua avioeron perusteella tai kun puoliso on olennaisesti myötävaikuttanut toisen puolison avio-oikeudesta vapaan omaisuuden hankkimiseen tai kartuttamiseen.

Myös oikeuskäytännössä on osituksen sovittelua koskevia ratkaisuja. KKO 1992:52: Avioliiton solmimisesta avioeroasian vireille tuloon oli kulunut runsaat puoli vuotta. Tänä aikana puolisot olivat asuneet yhdessä noin neljä kuukautta. Heidän ositettava omaisuutensa oli pääosin koostunut miehen ennen avioliittoa ostamasta maatilasta maatalousirtaimistoineen. Miehen velkataakka tilankaupan ja maatalouden johdosta oli ollut melkoinen. Ositusta soviteltiin siten, ettei vaimo avio-oikeutensa nojalla saanut mieheltään mitään omaisuutta.