Lapsenhuoltolakiin uudistuksia

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki uudistui 1.12.2019. Uudistuksen keskeinen tavoite on parantaa lapsen edun toteutumista asioissa, jotka koskevat huoltoa ja tapaamisoikeutta.

Lakiin tulee uusia säännöksiä huoltajan velvollisuudesta vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja suojella lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta. Molempien vanhempien on myötävaikutettava vahvistetun tapaamisoikeuden toteutumiseen. Lisäksi laissa säädetään vanhemmille velvollisuus ilmoittaa etukäteen toiselle vanhemmalle muuttoaikeistaan, jos muutto vaikuttaisi huollon tai tapaamisoikeuden toteutumiseen.

Lain uudistus tuo muutoksen huoltajuuden määräytymiseen silloin, kun vanhemmuus tunnustetaan ennen lapsen syntymää. Näissä tilanteissa molemmista vanhemmista tulee lapsen huoltajia suoraan lain nojalla. Jos tunnustaminen tehdään vasta lapsen syntymän jälkeen, lapsen synnyttänyt äiti on yksin lapsen huoltaja. Huoltajuudesta voidaan myöhemmin sopia tai päättää myös toisin.

Uudistuksen myötä vuoroasuminen tunnustetaan laissa yhtenä mahdollisena lapsen asumisjärjestelynä. Lapsella voi kuitenkin olla vain yksi virallinen asuinpaikka. Vanhempien elatuskyvyistä ja muista olosuhteista riippuen vuoroasumistilanteessakin toinen vanhemmista voi olla velvollinen maksamaan elatusapua.

Tuomioistuin voi vahvistaa lapselle oikeuden tavata henkilöä, jonka kanssa lapsella on lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde. Tällainen tapaamisoikeus voidaan vahvistaa vain silloin, kun sen harkitaan olevan perusteltua lapsen edun kannalta.

Lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvien asioiden oikeuskäsittelyä tehostetaan ja lapsen oikeutta tulla kuulluksi häntä koskevia asioita ratkaistaessa parannetaan.

Uudistuksella myös laajennetaan vanhempien mahdollisuutta sopia lapsen huoltoon liittyvistä asioista lastenvalvojan luona.

Lähde: www.oikeusministerio.fi