Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuudet laajenivat

Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuudet laajenivat 15.7.2020. Lakimuutoksilla halutaan tehostaa kuluttajansuojalainsäädännön noudattamista ja parantaa valvonnan uskottavuutta. Tarkoituksena on myös vähentää rikkomuksista aiheutuvia vahinkoja kuluttajille ja elinkeinonharjoittajan kilpailijoille.

Kuluttaja-asiamies voi esimerkiksi hakea seuraamusmaksun määräämistä. Lisäksi kuluttaja-asiamies voi puuttua digitaalisessa ympäristössä julkaistuun kuluttajansuojasäännöksiä rikkovaan lainvastaiseen sisältöön muun muassa määräämällä ne poistettaviksi verkkosivuilta tai sosiaalisen median alustalta. Myös pääsyä tietylle verkkosivulle voidaan estää tai rajoittaa.

Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on turvata kuluttajien asemaa ja valvoa kuluttajansuojalain noudattamista. Kuluttaja-asiamies saa käyttöönsä aiempaa järeämmät keinot puuttua kuluttajansuojan rikkeisiin, kun CPC-asetukseen (Consumer Protection Cooperation) liittyvät kansalliset säännökset tulivat voimaan. Euroopan kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyötä koskeva CPC-asetus tuli voimaan tammikuussa 2020, ja asetuksen tarkoituksena on kattaa riittävän yhtenäinen kuluttajansuoja koko unionin alueella.

Liuta uusia seuraamuksia käyttöön

Tähän mennessä kuluttaja-asiamies on voinut määrätä itse kiellon tai hakea kieltoa markkinaoikeudelta. Nämä keinot säilyvät edelleen valikoimassa, mutta kuluttaja-asiamiehen itse määräämä kielto muuttuu. Keskeinen muutos aiempaan on se, että kielto pysyy voimassa, ellei elinkeinonharjoittaja vie asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ennen kielto on rauennut, jos elinkeinonharjoittaja on sitä vastustanut.

Aiemmin kuluttaja-asiamiehen keinovalikoimassa ei ole ollut suoraa taloudellista seuraamusta lain rikkomisesta. Uusi asetus antaa kuluttaja-asiamiehelle oikeuden esittää seuraamusmaksun määräämistä yritykselle, joka rikkoo tai laiminlyö tiettyjä kuluttajansuojasäännöksiä. Tätä kuluttaja-asiamies voi hakea markkinaoikeudelta silloin, kun yritys osoittaa selkeää piittaamattomuutta tai tekee toistuvia rikkeitä.

Lisäksi kuluttaja-asiamies voi puuttua kuluttajansuojasäännöksiä selkeästi rikkovaan digitaaliseen sisältöön muun muassa määräämällä se poistettavaksi verkkosivuilta tai sosiaalisen median alustalta. Myös pääsyä tietylle verkkosivulle voidaan estää tai rajoittaa. Samoin kuluttaja-asiamies voi määrätä, että kuluttajille annetaan varoitustekstejä verkkosivuilla. Verkkoon liittyvien uusien valvontakeinojen tavoitteena on puuttua huijausyrityksiin. Nämä keinot tulevat käyttöön tilanteissa, joissa kuluttajien yhteiselle edulle voisi aiheutua vakavaa vahinkoa.

Tutkintavaltuuksiin aiempaa laajempaa viranomaisyhteistyötä

Uuden asetuksen myötä myös kuluttaja-asiamiehen valvontatehtäviin liittyvät tutkintavaltuudet laajenevat. Vastaisuudessa kuluttaja-asiamiehellä on oikeus saada aiempaa enemmän tietoa muun muassa yritysten rahavirroista. Lisäksi kuluttaja-asiamies voi tehdä tarkastuksia elinkeinonharjoittajan toimitiloissa. Kuluttaja-asiamiehen on myös mahdollista tehdä koeostoja valvontatehtävässään.

Lähde: www.kkv.fi