Keskusverolautakunnan kotitalousvähennystä koskeva ennakkoratkaisu

Hakija oli asennuttanut kotinaan käyttämäänsä omakotitaloon B Oy:n tarjoaman kodin hälytysjärjestelmän, joka käsitti valvontalaitteiston, ympärivuorokautisen hälytyskeskusvalvonnan sekä tarvittaessa suoritettavat vartijakäynnit. Hakijan hankkiman hälytysjärjestelmän aloituspaketti oli maksanut yhteensä 1.469,99 euroa, johon hakemusasiakirjojen mukaan sisältyi hakijan kotona tehtävää asennus- ja muuta työtä 496,00 euroa. Tämän lisäksi hakija alkoi maksaa B Oy:lle kuukausittaista palvelumaksua, joka kattoi B Oy:n omistukseen jäävien valvontalaitteiden vikahuollot sekä ympärivuorokautisesta valvonnasta ja mahdollisista vartijakäynneistä aiheutuvat kustannukset.

Kun otettiin huomioon, että hakemuksessa esitetyn perusteella hakijan hankkimaa turva- ja hälytysjärjestelmää voitiin pitää luonteeltaan taloteknisenä perusparannuksena sekä se, että oikeus- ja verotuskäytännön perusteella tällaisiin järjestelmiin liittyviä koneita ja laitteita ei ollut pidetty tuloverolaissa tarkoitettuina kodin koneina tai laitteina, keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatut turva- ja hälytysjärjestelmälaitteiden asentamisesta johtuvat työt olivat hakijan verotuksessa tuloverolaissa tarkoitettua kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä.

Ennakkoratkaisu verovuodelle 2019.

Tuloverolaki 127 a §

Ään. 5-2

Ratkaisusta on valitettu, joten se ei ole lainvoimainen.

Lähde: www.vero.fi