Käsirahan suorittamisesta asuinhuoneiston kaupassa

Olen myymässä omistamaani asuinhuoneistoa kiinteistönvälittäjän välityksin. Olen saanut useita ostotarjouksia, joista yhden (= korkeimman) olen hyväksynyt. Tarjouksentekijä on tehnyt mainitun tarjouksen kirjallisesti ja tarjouksen tekemisen yhteydessä käsirahan suuruudeksi on tarjouslomakkeeseen merkitty € 8.400. Nyt ostaja haluaa vetäytyä kaupasta, koska katsoo, ettei mitään sitovaa tarjousta ole tehty. Esittämistäni vaatimuksista huolimatta tarjouksentekijä on kieltäytynyt suorittamasta em. käsirahan määrää. Miten minun tulee nyt menetellä?

Tapaukseen soveltuvat asuntokauppalain käsirahaa koskevat 3 luvun säännökset. 3 luvun 1 §:n mukaan luvun säännöksiä sovelletaan, jos tarjouksen tekijänä on kuluttaja, joka:
1) on tehnyt myytävänä olevasta asunnosta ostotarjouksen ja maksanut tarjouksensa vakuudeksi myyjälle sovitun rahasumman (käsiraha);…

Luvun 3 §:n mukaan, jos kauppa jää syntymättä tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä, myyjällä on oikeus pitää käsiraha.

Asuntokauppa-asetuksen 1 §:n mukaan käsirahan enimmäismäärä on neljä prosenttia käsirahasopimuksen mukaisesta kauppahinnasta.

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain 16 §:n mukaan vastaanottaessaan ostotarjouksen välityskohteesta saa välitysliike ottaa tarjouksen tekijältä toimeksiantajan lukuun käsirahan, jos tästä on toimeksiantosopimuksessa sovittu. Lain 17 §:n mukaan, jos kauppaa ei synny tarjouksen tekijästä johtuvasta syystä ja käsiraha jää toimeksiantajalle, saa välitysliikkeelle toimeksiantosopimuksen mukaan mahdollisesti tuleva osuus olla enintään puolet tästä käsirahasta, kuitenkin enintään sovitun välityspalkkion määrä.

Koska Sinun tapauksessasi tarjouksen tekijä ei ole ensinkään suorittanut käsirahaa, eivät asuntokauppalain 3 luvun käsirahaa koskevat säännökset tule sovellettaviksi. Luvun 1 pykälässähän edellytetään, että käsiraha on suoritettu (”…ja maksanut…”).
Olisikin syytä kääntyä välittäjän puoleen ja tiedustella, miksi tämä on laiminlyönyt ottaa käsirahasuorituksen tarjouksentekijältä taikka miksei ostotarjoukseen ole otettu sopimussakkoehtoa.

Vaikka asuntokauppalain 3 luvun säännökset eivät soveltuisikaan, voit yrittää periä saatavaasi tarjouksentekijältä yleisten velvoiteoikeudellisten oppien mukaan. Toisin sanoen tarjouksentekijältä vaadittaisiin käräjäoikeudessa ”käsirahan” määrän suorittamista sillä perusteella, että on olemassa tarjous, jossa on sovittu käsirahan suorittamisesta ja kun tehty tarjous on hyväksytty seuraa tästä se, että tarjouksentekijä on velvollinen suorittamaan ”käsirahan” määrän. Oikeuskäytännöstä en tapaukseesi onnistunut löytämään ratkaisua.