Avioehtosopimuksen solmiminen ainoastaan kuoleman varalta

Olemme menossa naimisiin ja haluaisimme tietää, voiko avioehtosopimuksen tehdä ainoastaan avioeron varalle sellaisella ehdolla, ettei sopimus olisikaan voimassa, kun toinen meistä kuolee ja avioliitto purkautuu kuoleman johdosta?

Avioliiton solmimisen taikka parisuhteen rekisteröimisen oikeusvaikutuksiin kuuluu muun muassa se, että puolisoille taikka parisuhdekumppaneille muodostuu avio-oikeus toistensa omaisuuteen.
Avio-oikeutta ei kuitenkaan ole omaisuuteen, josta avioehtosopimuksin taikka lahjakirjassa tai testamentissa on niin määrätty, eikä myöskään siihen, mikä on tullut sellaisen omaisuuden sijaan tai tällaisen omaisuuden tuottoon, jos niin on sovittu. Edelleen puolisot taikka parisuhdekumppanit voivat avioehtosopimuksella määrätä, ettei kummallakaan heistä ole avio-oikeutta mihinkään toisen puolison/kumppanin omaisuuteen, tiettyyn toisen puolison/kumppanin omaisuuteen taikka ettei toisella puolisolla/kumppanilla ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Viimeksi mainitussa tilanteessa toisella puolisolla toisin sanoen on avio-oikeus toisen omaisuuteen, kun taas toisella puolisolla avio-oikeutta ei ole.

Avioliittolain 85 §:n mukaan avioeron ollessa vireillä taikka kun avioliitto on purkautunut kuoleman johdosta on suoritettava omaisuuden ositus. Tällöin puolisoiden aviovarallisuuden säästö puolitetaan avioliittolain ositusta koskevia säännöksiä noudattaen. Mikäli puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, suoritetaan osituksen sijaan omaisuuden erottelu. Edellä mainittu soveltuu myös rekisteröidyn parisuhteen purkamista koskeviin tilanteisiin.

Tämä siis taustaksi, mutta nyt itse kysymykseesi: avioliittolaissa ei ole nimenomaista säännöstä taikka määräystä, josta voitaisiin löytää vastaus esittämääsi kysymykseen. Oikeuskäytännössä korkein oikeus on käsitellyt asiaa ratkaisussaan KKO 2000:100: Puolisot oli tuomittu avioeroon. Puolisoiden välisessä avioehtosopimuksessa oli sovittu, että avioliiton purkautuessa avioeron vuoksi kummallakaan puolisolla ei ollut avio-oikeutta toisen omaisuuteen ja että avioliiton purkautuessa toisen puolison kuoleman johdosta leskellä oli avio-oikeus kuolleen puolison omaisuuteen. Avioehtosopimus katsottiin päteväksi. (Ään.)
Korkein oikeus on siis katsonut, että avioehtosopimuksessa oleva ehto, jonka mukaan avio-oikeutta ei ole, jos avioliitto purkautuu avioeron johdosta, on pätevä. Tällä perusteella vastaus kysymykseesi on myöntävä.
Kokonaan eri asia on, onko sellainen avioehtosopimus pätevä, jonka voimaantulo edellytyksenä on toisen puolison/parisuhdekumppanin kuolema.